LGBl-NrLR-NrTitelFassungPDF
LGBlBuA

1993.049
214.11Grundverkehrsgesetz (GVG) vom 9. Dezember 1992